Header Ads

ททท. จับมือ แกร็บ ลงนาม MOU ดันท่องเที่ยวยั่งยืนผ่าน 3 มิติ


แกร็บ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือใน 3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งการจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนากิจกรรมและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงการผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า “ททท. ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยว ควบคู่กับเร่งรัดผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งการตลาดและการพัฒนาด้วยฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว (Tourism Security) ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง การผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ ททท. ที่จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ดังกล่าว ด้วยศักยภาพและจุดแข็งของแกร็บ ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้าถึงและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ และมีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ ททท. จึงเชื่อมั่นว่าการผสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการไทย อันจะสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มชั้นนำ แกร็บมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่มีมาตรฐานทั้งในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการ โดยที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับ ททท. ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมหรือแคมเปญต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ การพัฒนาแพลตฟอร์มและยกระดับคุณภาพของบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนขับ การประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ ททท. ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและยกระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเรามีแผนร่วมกับ ททท. ในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่แปลกใหม่และน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง”


สำหรับความร่วมมือระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และ ททท. ในครั้งนี้ จะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

การจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยแกร็บ และ ททท. จะร่วมกันจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทุกปี พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการต่างๆ ของแกร็บ ทั้งบริการเรียกรถและบริการเดลิเวอรี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง ทั้งยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ โดยแกร็บ และ ททท. จะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว อาทิ เทรนด์การท่องเที่ยวและการเดินทาง พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ ททท. ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของแกร็บ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมส่งเสริมการใช้ EV เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

No comments

Powered by Blogger.